فرم ها

پاس ساعتی-شرکت ابر و باد فلات

مرخصی ساعتی

    جهت انجام کارهایی کوتاه مدت میتوانید از مرخصی ساعتی استفاده نمایید، در مرخصی ساعتی بنا به تشخیص مدیر نیاز به جایگزین نمیباشد. تذکر: در صورتی… ادامه »مرخصی ساعتی