درخواست کسر از حقوق

    فرم درخواست کسر از حقوق شرکت ابر و باد فلات

    بمنظور دریافت وام یا ض%